TÜRKMEN TÄJIRÇILIK
AGPJ

Biz bilen ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz.

Biz barada​

2019-njy ýylda esaslandyrylan “Türkmen täjirçilik” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti haly önümleriniň lomaý we bölek söwdasyny, senagat gurluşygyny, himiýa önümleriniň we zawodlar üçin ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlaryň üpjünçiligini amala aşyrýar.

  • Mask group
    Haly önümleriň lomaý we bölek söwdasy

“Türkmen täjirçilik” kompaniýasy halylaryň we haly önümleriniň lomaý hem-de bölek satuwyny amala aşyrýar.

  • Mask group-1
    Ätiýaçlyk şaýlaryň we himiýa önümleriniň üpjünçiligi

Biziň esasy wezipämiz senagat kärhanalaryny ýokary hilli materiallar we goşmaça düzümler bilen üpjün etmekden ybarat bolup durýar.

  • Mask group-2
    Senagat gurluşygy

“Türkmen täjirçilik” bu ugurda innowasion tehnologiýalara, baý tejribä we hünär ussatlygyna esaslanýan ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Haly önümleriniň lomaý we bölek söwdasy

“Türkmen täjirçilik” kompaniýasy halylaryň we ýokary hilli önümleriň giň görnüşleri bilen lomaý hem-de bölekleýin bazaryň müşderilerini üpjün etmekde öňdebaryjy orny eýeleýär. Kompaniýa özüniň ýokary ussatlygy bilen ozaldan gelýän däpleri we häzirki zaman ýörelgeleri özünde jemleýän önümleri hödürlemek arkaly her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýar. “Türkmen täjirçilik” halylaryň lomaý we bölek söwdasy ulgamynda özüniň alyp barýan işini ösdürmek bilen bazarda eýeleýän ornuny pugtalandyrmagy dowam etdirýär hem-de ähli müşderileri üçin ygtybarly hyzmatdaş bolmaga çalyşýar.

Ätiýaçlyk şaýlaryň we himiýa önümleriniň üpjünçiligi

“Türkmen täjirçilik” dürli ugurlarda iş alyp barýan zawodlar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny getirip bermäge ýöriteleşip, olaryň önümçiliginiň ygtybarlylygyny we netijeliligini üpjün edýär. Şeýle hem kompaniýa himiýa önümleriniň üpjünçiligi bilen meşgullanyp, bu pudakda müşderileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hyzmatlaryň giň görnüşlerini hödürleýär.

Senagat gurluşygy

“Türkmen täjirçilik” köp sanly taslamalar üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek arkaly senagat gurluşygy pudagynda esasy gatnaşyjylaryň biri bolup durýar. Kompaniýa öz müşderileriniň taslamalarynyň ösüşiniň durnuklylygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin senagat gurluşygynda innowasiýalary ulanmaga çalyşýar.

Hyzmatdaşlar

0

Taslamalar

0

Iş tejribesi

0

Hyzmatdaşlar

0

Işgärler

Biziň hyzmatlarymyz

“Türkmen täjirçilik” müşderiniň ähli isleglerini kanagatlandyrmak bilen hyzmatlaryň giň ulgamyny ýerine ýetirýär.

Haly önümleri

“Türkmen täjirçilik” haly önümleriniň bazarynda işjeň ösýän öňdebaryjy kompaniýa bolup durýar. Kompaniýa ozaldan gelýän däpleri we häzirki zaman ýörelgeleri özünde jemleýän önümleri hödürlemek arkaly her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmaga we ygtybarly hyzmatdaş bolmaga çalyşýar.

Himiýa önümleri

“Türkmen täjirçilik” AGPJ ýokary hilli himiýa önümleri bilen üpjün edýär.

Zawodlar üçin ätiýaçlyk şaýlary

Biz senagat kärhanalaryny zawodlar üçin ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.

Senagat desgalary

“Türkmen täjirçilik” öz toparynyň hünär ussatlygyna we tejribesine daýanmak arkaly bu pudakda ýokary hilli hyzmatlary hem-de innowasion çözgütleri hödürleýär.

B2B marketing

Biz strategik meýilnamalaşdyryşy, sanly marketing we maglumatlary seljermek işini alyp barýarys.

IT-hyzmatlar

“Türkmen täjirçilik” IT hyzmatlarynyň giň ugruny, şol sanda programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we maglumat gorlaryny dolandyrmak hyzmatlaryny hödürleýär.

Habarlaşmak üçin

Biz bilen ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

+993 12 955244

+993 12 955249

contact@tajirchilik.com.tm

744000, Turkmenistan, Ashgabat ş., A.Nyýazow köçesi, 157-nji jaýy.